اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آخرین بار کِی بود که شما از خدا چیزی نخواستید و فقط به تمجید و شکر او پرداختید؟ چرا امروز، روز شکرگزاری و ستایش نباشد؟ برای چیزی درخواست نکنید؛ فقظ پدر را شکر و حمد گویید! او را بستایید برای آنچه که هست، برای کارهایی که انجام داده، و برای کارهایی که قرار است انجام بدهد! از او تشکر کنید برای برکت و نجاتی که به شما داده و شما را در جلالش سهیم گردانیده است! بگذارید که امروز، روز حمد و سپاس باشد!

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time you prayed and didn't request anything from God? You simply thanked and praised God. Why not use today as a day of thanks and praise? Don't ask for anything; commit to offering praise and thanksgiving to the Father without requesting anything in return! Praise him for who he is, what he has done, and what he is going to do! Thank him for blessing you, saving you, and bringing you into his glorious future! Let today be a day of thanks and praise to "Our God and Father" to whom belong "glory forever and ever. Amen."

دعای من

ای پدر عزیز، تو لایق تمام کلماتی هستی که برای شکرگزاری و حمد ابراز میشوند، تمام کلماتی که در تصور من میگنجند و زبان من قادر به بیان آنهاست. تو باشکوهی، عظیمی، پاک و مقدسی، توانا، و مهیبی. تو صبوری، بخشنده ای، فداکاری، عاشقی، و مهربان هستی. تو بالاتر از تصورات من و نزدیکتر از نَفَسَم به من هستی. عظمت تو، دایره لغات مرا خالی و مصرف میکند و سخاوتمندی تو، دل مرا کاملاً مغلوب میسازد. خواهش میکنم در هر اندیشه من، عمل و گفتار من جلال بیاب. به اسم عیسی. تو را می ستایم. آمین.

My Prayer...

You are worthy, dear Father, of every word of praise my imagination can find and every word of thanks my tongue can pronounce. You are glorious, majestic, holy, mighty, and awesome. You are patient, forgiving, sacrificial, loving, and tender. You are more than I can imagine and yet closer to me than my very breath. Your greatness exhausts my vocabulary, while your generosity overwhelms my heart. Please be glorified in my every thought, deed, and word. In Jesus' name, I praise you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان۲۰:۴

نظرات