اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دلیل اهمیت صلیب و قبر خالی چیست؟ زیرا امور مهم، اموری که در زندگی، براستی ماندگار هستند، به این دو مورد بستگی دارد!

Thoughts on Today's Verse...

Why are the Cross and the Empty Tomb so important? Because everything important and truly lasting in life depends upon them!

دعای من

ای پدر عزیز متشکرم برای بهای بسیارسنگینی که بخاطر پاک نمودنم از گناه پرداختی. ای منجی گرامی، تشکر مرا بپذیر چون تو از همه چیز گذشتی تا مرا برهانی. ای روح القدس سپاسگزارم که مرا پاک نموده و در باطن من زندگی میکنی تا مرا همشکل مسیح گردانی. بنام عیسای ناصری دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, dear Father, for paying such an awful price for cleansing me of my sins. Thank you, precious Savior, for sacrificing everything to save me. Thank you, Holy Spirit, for cleansing me and living inside me to conform me to Christ. In his name, Jesus of Nazareth, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان۲۵:۴

نظرات