اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دلیل اهمیت صلیب و قبر خالی چیست؟ زیرا امور مهم، اموری که در زندگی، براستی ماندگار هستند، به این دو مورد بستگی دارد!

دعای من

ای پدر عزیز متشکرم برای بهای بسیارسنگینی که بخاطر پاک نمودنم از گناه پرداختی. ای منجی گرامی، تشکر مرا بپذیر چون تو از همه چیز گذشتی تا مرا برهانی. ای روح القدس سپاسگزارم که مرا پاک نموده و در باطن من زندگی میکنی تا مرا همشکل مسیح گردانی. بنام عیسای ناصری دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات