اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کاری نکنید که روح خدا محزون و دلشکسته شود! اما ما چگونه باعث ناراحتی روح خدا میشویم؟ با ذخیره کردن تلخی، خشمی که مهار نشده، نزاع با دیگران و بدگویی کردن در مورد آنها و توطئه چینی تا آنها را بدنام نموده و آسیب برسانیم. این رفتارها نه تنها در خلاف جهت اراده و شخصیت الهی هستند، بلکه دقیقن مخالف خصوصیات روح القدس هستند، خصوصیاتی که او مایل به تولید آنها در زندگی ما است ــ محبت، خوشی، سلامتی،حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزگاری(غلاطیان۲۲:۵-۲۳). تعجبی ندارد که این رفتارهای شرورانه، روح قدوس الهی را دردمند میکند.

دعای من

ای پدر قادر مطلق، خواهش میکنم مرا بیش از پیش همشکل عیسی بگردان و مرا با روح قدوست تقویت نما تا خود را در ظاهر نمودن شخصیت و شفقت عیسی در زندگیم، به تو بسپارم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات