اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دل شما در كجا ساكن است؟ همه اين آيات در اين مورد سخن ميگويند. آنها به اين مورد كه ما در كجا بيشترين وقت را با دلمان صرف ميكنيم، اشاره ميكنند. آيا در زندگيتان دائماً از حضور خدا آگاه هستيد؟ آيا او همواره همنشين ناديدنى اما هميشه حاضر در فراز و نشيب هاى زندگيتان هست؟ يا اينكه خدا در زمان مناسب اينجاست اما در زمان مشغوليت يا هنگاميكه اوضاع بر وفق مراد است، او را غائب ميبينيم؟ شادي از دانستن اين حقيقت ناشى ميشود كه ما هرگز تنها نيستيم. دعا گفتكوى دائمى است، روح القدس با ما، فرزند با اَبّا(پدر)، انسان با خدا. شكرگزارى و خوشى بما يادآورى ميكنند كه عليرغم شرايط بيرونى، ما بركت يافته ايم.

Thoughts on Today's Verse...

Where does your heart live? That's what these verses are all about. It's about where we spend the most time with our hearts. Is there a constant awareness in your life that God is present? Is he the unseen but always present companion in all your ups and downs? Or is God here when it is convenient and gone when things are busy or we feel that everything is going okay? Joy comes from knowing we are never alone. Prayer is the ongoing conversation we have, Spirit to Spirit, child to Abba, human with God. Thanksgiving and joy are the great reminders that we have been blessed no matter what the outward circumstances imply.

دعای من

پدر والا و عادل، تو را سپاس باد زيرا تو همواره قابل دسترس هستى. امروز به من قدردانى و آگاهى عميقتر از حضورت بده. خواسته ام اينست كه زندگيم بازتابى از شادى نجاتم بوسيله فيض تو باشد. و دل من همواره محل سكونتش را در تو بيابد. در نام عيسى، رهاننده و دوست خويش دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Precious and Righteous Father, thank you for being there, always. Give me a deeper appreciation and a more profound awareness of your presence today. May my life reflect the joy you have given me by saving me by grace. And may my heart always find its home in you. Through the name of Jesus my Savior and friend I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تسالونيكيان ١٦:٥-١٨

نظرات