ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ใจของคุณอยู่ที่ไหน" นี่คือสิ่งที่ข้อความนี้พูดถึง วันทั้งวันเราปล่อยให้ใจเราไปหมกมุ่นอยู่กับอะไร มีบ้างไหมที่คุณฉุกคิดได้ว่าพระเจ้าอยู่กับคุณ หรือรู้อยู่ในใจว่าถึงพระองค์จะมองไม่เห็น แต่พระองค์ก็อยู่กับเราตลอดไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องดีหรือร้าย หรือพระเจ้าอยู่กับเราตอนที่เราสบายดี และหายไปตอนที่เรายุ่งๆ หรือตอนที่เราคิดว่าทุกอย่างปกติดี ความชื่นชมยินดีเกิดจากตอนที่เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย คำอธิษฐานคือการพูดคุยแบบต่อเนื่อง จากจิตวิญญาณถึงจิตวิญญาณ ลูกกับพ่อ และมนุษย์กับพระเจ้า การขอบคุณและความชื่นชมยินดี เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีว่าเราได้รับการอวยพรไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้เลอค่าและชอบธรรม ขอบคุณที่อยู่กับข้าพเจ้าเสมอ ขอให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งยิ่งขึ้นและตระหนักว่าพระองค์อยู่ด้วยในวันนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสะท้อนความชื่นชมยินดีออกมาให้เห็นที่พระองค์ช่วยกู้ข้าพเจ้าผ่านทางพระคุณของพระองค์ และขอให้จิตใจของข้าพเจ้าพักพิงในพระองค์เสมอ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู ผู้ช่วยให้รอดและเพื่อนของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น