ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ใจของคุณอยู่ที่ไหน นี่คือสิ่งที่ข้อความนี้กล่าวถึง เกี่ยวกับการที่เราให้ใจของเราอยู่กับอะไรเป็นส่วนใหญ่ ในชีวิตคุณระลึกอยู่เสมอไหมว่ามีพระเจ้า? เรามองไม่เห็นพระองค์ แต่พระองค์อยู่กับเราทั้งในเวลาที่ดีและยากลำบากทั้งหมดของเราหรือไม่ หรือพระเจ้าอยู่ที่นี่เพราะเราสบายดี และหายไปเมื่อเราเริ่มยุ่งหรือเรารู้สึกว่าทุกอย่างก็ปกติดี ความชื่นชมยินดีมาจากการรู้เราจะไม่ได้อยู่คนเดียว คำอธิษฐานคือการสนทนาอย่างต่อเนื่องที่เรามีแบบพระวิญญาณกับพระวิญญาณ ลูกกับพ่อ มนุษย์กับพระเจ้า การขอบคุณพระเจ้าและความชื่นชมยินดีเป็นสิ่งเตือนใจที่ดีว่าเราได้รับการอวยพรไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตาม

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับการอยู่ด้วยเสมอ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความรู้สึกขอบคุณมากขึ้น และรู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในวันนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงความชื่นชมยินดีที่พระองค์ได้ให้แก่ข้าพระองค์ โดยการช่วยข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ และขอให้ใจของข้าพระองค์พบบ้านในพระองค์ อธิษฐานผ่านพระนามของพระเยซู ผู้ช่วยให้รอดและเพื่อนของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น