اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مهربانيها كارهاى تصادفى نيستند،فقط كارهاى آگاهانه و ارادى هستند كه باعث ايجاد موقعيت ميشوند. ما در مورد مهربانيهايى كه ميتوانيم انجام دهيم، انديشيده ايم. ما متعهد به انجام كارهايى شده ايم كه مهربان و مفيد هستند. ما براى موقعيتى دعا كرده ايم كه مهربان باشد. سپس آن موقعيت از راه ميرسد و بينگو! ما با مهربانى عمل ميكنيم. هيچ چيز تصادفى در آن نيست! اين نه فقط در مورد كارها، بلكه در مورد سخنان نيز صادق است. بيش از اجتناب از گفتگوى ض

دعای من

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change