اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما برای برکت دادن زندگی رهبران روحانی خود، چه میکنید؟ آیا برای آنها روزانه دعا میکنید؟ آیا برای آنها یادداشتهای تشویق آمیز می فرستید؟ آیا بخاطر توجهات مهرآمیزشان، از آنها تشکر میکنید؟ آیا به توبیخ های شان پاسخ میدهید و با حمایت های عاطفی شان دلگرم میشوید؟ نیاز رهبران این نیست که کور کورانه مطیع آنها بود، بلکه آنها غالباً برای کوشش های-شان هیج حمایت و تشویقی دریافت نمی کنند. بیایید کاری کنیم که خدمت آنها، نه یک بار، بلکه برکت باشد!(عبرانیان۱۷:۱۳).

دعای من

ای خدای قادر مطلق، ای رهبر بزرگ اسرائیل، بخاطر تمام رهبران روحانی مان، از تو ممنونم. خانواده های ایشان را با امانت، زندگی های شان را با سلامتی، تأثیراتشان را با نفوذی خداپسندانه، و رهبری شان را با پیروانی مایل برکت بده. باشد که تو ای خدای عزیز، در اتحاد قوم خودت، جلال یافته و مورد تمجید واقع شوی. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات