ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ ఆధ్యాత్మిక నాయకుల జీవితాలను ఆశీర్వదించడానికి మీరు ఏమి చేస్తున్నారు? మీరు వారి కోసం రోజూ ప్రార్థిస్తారా? మీరు వారికి ప్రోత్సాహక మాటలను పంపుతున్నారా? వారి ప్రేమపూర్వక శ్రద్ధకు మీరు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారా? మీరు వారి మందలింపులకు ప్రతిస్పందించి, వారి మీగురించి చేస్తున్న నిర్దారణలో హృదయపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తున్నారా? నాయకులను గుడ్డిగా అనుసరించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ తరచుగా వారి ప్రయత్నాలకు మద్దతు పొందరు. వారి పనిని ఒక ఆశీర్వాదంగా చేసుకుందాం, భారంగా కాదు! (హెబ్రీయులు 13:17)

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, ఇజ్రాయేలు యొక్క గొప్ప నాయకుడా, మా ఆత్మీయ నాయకులకు ధన్యవాదాలు. వారి కుటుంబాలను విశ్వాసంతో, వారి జీవితాలను ఆరోగ్యంతో, దైవిక ప్రభావంతో వారి ప్రభావాన్ని, మరియు వారి నాయకత్వాన్ని ఇష్టపడే అనుచరులతో ఆశీర్వదించండి. ప్రియమైన దేవా, మీ ప్రజల ఐక్యతతో మీరు ప్రశంసించబడతారు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change