اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من بوسیله خدا آفریده شده ام! شما بوسیله خدا آفریده شده اید. همانگونه که مطمئنن هرکسی بوسیله خدا آفریده شده است، ما نیز بوسیله خدا آفریده شده ایم. او ما را میشناخت قبل از اینکه کس دیگری از وجود ما آگاه باشد. او برای ما نقشه ها داشت پیش از اینکه کس دیگری برای آمدن ما به این دنیا برنامه ریزی کرده باشد! و او ما را به بهترین وجه آفرید! ما چگونه اینرا میدانیم؟ به همه چیزهایی که خدا آفریده است بنگرید.

Thoughts on Today's Verse...

I am made by God! You are made by God. Just as surely as ANYone has been made by God, we have been made by God. He knew us before anyone knew we were there. He had plans for us before anyone planned our arrival. And he made us well! How do we know? Look at all God has made.

دعای من

خدای قادر مطلق، رهاننده و بخشنده من، تو را سپاس میگویم زیرا پیش از اینکه من تو را بشناسم، تو مرا میشناختی. سپاست میگویم برای زندگی ای که تو برایم درنظر گرفتی و آنرا بمن بخشیدی. تو را میستایم برای عطایا، توانایی ها و استعدادهایی که بمن داده ای. اکنون یاریم ده تا همانگونه که بطور خاصی بوسیله تو سرشته شده بودم زندگی کنم، زیرا که من چنین هستم! بوسیله عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

God Almighty, my Savior and Redeemer, thank you for knowing me before I was able to know. Thank you for choosing my life and giving it to me. Thank you for giving me the gifts, abilities and talents that you have given me. Now please help me live as if I was made special by you, because I am! Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۱۳:۱۳۹-۱۴

نظرات