ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను దేవునిచే సృష్టించబడ్డాను! మీరు దేవునిచే సృష్టించబడ్డారు. ప్రతిఒక్కరినీ దేవుడు చేసినట్లే, మనం కూడా దేవునిచే సృష్టించబడ్డాము. మనము ఉన్నామని ఎవరికైనా తెలియకముందే ఆయనకు మనము తెలుసు. ఈ లోకములోనికి మన రాకను గూర్చి ఎవరూ ప్రణాళికలు చేయకముందే అతను మన కోసం సంకల్పాన్ని చేశాడు. మరియు అతను మనలను బాగు చేశాడు! మనకు ఎలా తెలుసు? దేవుడు సృష్టించినదంతా చూడండి.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , నా రక్షకుడు మరియు విమోచకుడా, నేను తెలుసుకోకముందే నన్ను తెలుసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా జీవితాన్ని ఎంచుకుని నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు నాకు అందించిన బహుమతులు, సామర్థ్యాలు మరియు ప్రతిభకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు దయచేసి నేను మీ ద్వారా ప్రత్యేకంగా తయారు చేయబడినట్లుగా జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయండి, ఎందుకంటే నేను మీ సృష్టి ! యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు