اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اطمينان بسيار در اين آيه كوتاه! خدا بى انصاف نيست—-پسر اين آيه عدالت خدا را دست كم ميگيرد: اگر او براى گناهان ما قربانى و كَفّاره اى در نظر گرفت، اگر ما او را جستجو كنيم، او چه چيزى را از ما دريغ خواهد داشت؟ او خدمت و محبت ما را فراموش نخواهد كرد—كارهاى نيك ما بطور ابدى به ثبت رسيده اند. هنگاميكه ما به خواهران و برادران خود در مسيح كمك ميكنيم، ما او را جلال ميدهيم! ما قوم او هستيم! و اين انگيزه اى راستين است تا ما به بلوغ خود در مسيح ادامه دهيم.

Thoughts on Today's Verse...

So much assurance in such a short verse! God is not unjust — boy is that an understatement: if he produced the atoning sacrifice for our sins, what will he deny us if we seek after him? He will not forget our work and love — an eternal record of the good we have done! When we help our brothers and sisters in Christ, we bless him! We are HIS people!! That's real motivation to keep on maturing in Christ.

دعای من

خداوندا تو بسيار مهربان و بخشنده هستى. سپاسگزارم. هنگاميكه چنين جمله ساده و عميقى كه بيانگر فضائل توست ميشنوم، كلمات را ناتوان از بيان شاديم ميبينم. من از اينكه فرزند تو هستم بسيار خوشحالم. بوسيله برادر خود عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

God, you are so gracious. Thank you. Words cannot express my joy at hearing such a simple and profound statement describing your virtues. I am so glad I am your child. Through my brother Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of عبرانيان ١٠:٦

نظرات