اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پس از تسخیر نمودن قلوب آن جماعت، اکنون عیسی یکی دیگر از شاگردان، یعنی لاوی(متی) را دعوت میکند. در مورد این دعوت، دو نکته از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اول، عیسی از شخصی دعوت بعمل می آورد که هیچیک از رهبران مذهبی در زمان عیسی، او را که یک مأمور جمع آوری مالیات و حامی رومیان بود، انتخاب نمی کردند. از نقطه نظر یهودیان آن عصر، متی به میراث و به ایمانش ، بیشتر شبیه به یک خائن بود. دوم، این مأمور جمع آوری مالیات به دنبال عیسی رفت، و تمام هستی و دار و ندارش را ترک کرد. و این صحنه قویاً بیادمان می آورد که ما نباید کسی را با این بهانه که انجیل در او اثری ندارد، از گردونه خارج کنیم و باید همه افراد را از هر قشری توسط خداوندمان، مفید و قابل استفاده بدانیم.

Thoughts on Today's Verse...

After capturing the hearts of the crowd, Jesus now calls another disciple, Levi (Matthew). Two things are significant about this calling. First, Jesus called someone no other religious leader would have chosen, a tax collector and Roman sympathizer — to any Jew of Jesus' era, Matthew would have seemed very much like a traitor to his heritage and to his faith. Second, the tax collector followed, leaving behind his livelihood and his fortune. This is a powerful reminder that there is no one we should write off as unreachable with the Gospel and as unusable by our Lord.

دعای من

ای پدر همه ملل، مرا در تشخیص افرادی که امروز در سر راهم قرار میدهی، یاری نما تا آنانیکه را که آماده شناخت هر چه بیشتر عیسی هستند، بشناسم. به من حکمت و آگاهی بده تا بدانم کِی و چگونه با آنها در مورد منجی خویش سخن بگویم. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

Father of all nations, help me recognize the people you place in my path today who are ready to know more about Jesus. Give me the wisdom and the awareness to know when and how to speak with them about my Savior. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of لوقا۲۷:۵

نظرات