اندیشه ها در مورد آیه امروز...

علیرغم اخطار شدیدی که از سوی شورای حاکم در اورشلیم یعنی َسنْ ِهْدرین دریافت کرده بودند، پطرس و سایر رسولان ادعا کردند که عیسی خداوند است. آنها میدانستند که عیسی بر اقدامات دشمنانش مبنی بر خاموش کردن شعله وجود او که خدمتش را نیز در بر میگرفت، پیروز شده بود. رسولان بدون کوچکترین خجالتی از دستورات افراد مشابه که عیسی را مصلوب کرده بودند، سرباز زدند. هر نوع معیاری را که درنظر بگیرید، اسم این عمل را میتوان« شهامت از روی ایمان» گذاشت. شما در نبرد «ایستادگی برای عیسی» چگونه عمل میکنید؟

دعای من

ای خداوند خدای قادر مطلق، لطفاً بوسیله روحت مرا قوی و دلیر بگردان. من نمی خواهم از اعتقاداتم برگردم و یا ایمانم را به عیسی که در نام او دعا میکنم، انکار کنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات