ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సంహేద్రిన్ అని పిలువబడే యెరూషలేములోని పాలక మండలి నుండి కఠినమైన హెచ్చరికకు వ్యతిరేకంగా, పేతురు మరియు ఇతర అపొస్తలులు యేసును ప్రభువుగా ప్రకటించారు. తనను మరియు అతని పరిచర్యను చల్లార్చడానికి తన శత్రువులు చేసిన ప్రయత్నాలపై యేసు విజయం సాధించాడని వారికి తెలుసు. యేసును సిలువ వేసిన￰ అదే ప్రజల ఆదేశాలను అపొస్తలులు నిర్లక్ష్యంగా ధిక్కరించారు. ఏ ప్రమాణం ప్రకారం చూసినా, విశ్వాసపరమైన ధైర్యం అంటే అదే ."యేసు కొరకు నిలబడటం" అనే యుద్ధంలో మీరు ఎలా ఉన్నారు?

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, ధైర్యంగా ఉండటానికి దయచేసి మీ ఆత్మ ద్వారా నాకు అధికారం ఇవ్వండి. నేను ఎప్పుడూ నా నమ్మకాల నుండి వెనక్కి తగ్గడం లేదా యేసుపై నా విశ్వాసాన్ని త్యజించడం నాకు ఇష్టం లేదు, యేసు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు