اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبتی که از معرفت (شناخت) فراتر میرود. توضیح این مطلب بسیار دشوار است، اما هنگامیکه شما برای مدت مدیدی به همسرتان عشق ورزیده باشید و او همچون یکی از اعضای بدن تان به شما نزدیک است، آنگاه معنی این جمله را خواهید فهمید. هنگامیکه به کودکی عشق میورزید و برای او کاری انجام میدهید که هرگز خوابش را هم نمیدید که برای انسانی انجامش دهید، به مفهوم این عبارت پی خواهید برد. و زمانیکه در حضور خدا می ایستید، بعنوان فرزند خوانده ای که وارث همه ثروتهای فراوان اوست، همینطور بعنوان برادر یا خواهر واقعی عیسی مسیح خداوند، و شما در نظر خدا مقدس و بی ملامت و بیعیب هستید، آنوقت است که معنی این جمله را درخواهید یافت.

Thoughts on Today's Verse...

Love that surpasses knowledge. That's very difficult to explain, but when you have loved your spouse for decades and he or she is as close to you as any bodily organ, you experience what this means. When you love a child and do what you never dreamed you could do for another human being, you understand this phrase. And when you stand before God, adopted as a full heir of all his great riches, a full sibling to Jesus Christ the Lord, and know you are seen as holy, without reproach, and blameless, you begin to understand this phrase.

دعای من

ای خدای قدوس و بینظیر، کمکم کن تا در جان خود محبت تو را که بزرگتر از کلمات است و معرفت را بشناسم تا نه تنها من شبیه تو بشوم، بلکه تو را نیز به تجربه بشناسم همانطور که تو را به ایمان میشناسم. بوسیله عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Holy and incredible God, help me to know in my soul the love that is greater than words and knowledge so that I may not only be like you, but that I may know you in experience just as I know you in faith. Through Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۱۷:۳-۱۹

نظرات