اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبتی که از معرفت (شناخت) فراتر میرود. توضیح این مطلب بسیار دشوار است، اما هنگامیکه شما برای مدت مدیدی به همسرتان عشق ورزیده باشید و او همچون یکی از اعضای بدن تان به شما نزدیک است، آنگاه معنی این جمله را خواهید فهمید. هنگامیکه به کودکی عشق میورزید و برای او کاری انجام میدهید که هرگز خوابش را هم نمیدید که برای انسانی انجامش دهید، به مفهوم این عبارت پی خواهید برد. و زمانیکه در حضور خدا می ایستید، بعنوان فرزند خوانده ای که وارث همه ثروتهای فراوان اوست، همینطور بعنوان برادر یا خواهر واقعی عیسی مسیح خداوند، و شما در نظر خدا مقدس و بی ملامت و بیعیب هستید، آنوقت است که معنی این جمله را درخواهید یافت.

دعای من

ای خدای قدوس و بینظیر، کمکم کن تا در جان خود محبت تو را که بزرگتر از کلمات است و معرفت را بشناسم تا نه تنها من شبیه تو بشوم، بلکه تو را نیز به تجربه بشناسم همانطور که تو را به ایمان میشناسم. بوسیله عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات