اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این بخش از کلام خدا، سخنانی را که پدر آسمانی در تعمید عیسی گفت، بیادم می آورد ــ ...«از تو خشنودم!» حتی در ایام نوح آن فرهنگی که در گناه خوابیده بود، خدا توانست دلی را پیدا کند که به او وفادار بود و از وجود آن شخص و خانواده اش استفاده کند تا برکتی باشند و برای جهانیان، آینده ای را فراهم کند. باشد که هر یک از ما چنین شخصی در این روزگار باشیم، در محل کارمان، در مدرسه، در همسایگی مان. آیا میتوانید تصور کنید که اگر هر یک از ما تصمیم بگیرد که یک نوح باشد، در نهایت چه تأثیری خواهیم گذاشت؟

Thoughts on Today's Verse...

Reminds me of what God told Jesus at his baptism — "... in you I am well pleased!" Even in the middle of a culture steeped in sin in Noah's time, God could find the one heart loyal to him and use him and his family to be a blessing and provide the world a future. May we each be such a person in our day, in our job, in our school, in our neighborhood. Can you imagine the difference it would ultimately make if each of us decided to be a Noah?

دعای من

ای خدای قدوس و ای شبان نیکو، مرا برکت بده در حالیکه من مشتاقانه میخواهم جوری زندگی کنم که باعث خشنودی و شادی تو باشد. لطفن از من و خانواده کلیسایی ام استفاده کن تا در این جهان مؤثر باشیم. بنام عیسی خداوند دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Loving Shepherd and Holy God, please bless me as I seek to passionately live a life that pleases you and brings you joy. Please use me and my church family to make a difference in the world. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of پیدایش ۸:۶

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change