ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความข้างบนเป็นสิ่งที่เตือนให้ผมนึกถึงตอนที่พระเจ้าบอกกับพระเยซูตอนที่รับบัพติศมาว่า-...เราพอใจท่านมาก-แม้แต่ในช่วงที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความบาปในยุคสมัยของโนอาห์ พระเจ้าก็ยังเจอคนที่มีใจสัตย์ซื่อต่อพระองค์ พระองค์ใช้เขาและครอบครัวให้เป็นพระพรและสร้างอนาคตให้แก่โลก ขอให้เราเป็นแบบนั้นเช่นกันในยุคของเรานี้ ในงานของเรา ในโรงเรียน ในชุมชนของเรา คุณพอจะนึกออกไหมว่าโลกนี้จะแตกต่างไปมากแค่ไหน ถ้าเราแต่ละคนเป็นอย่างโนอาห์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ขอทรงโปรดอวยพรให้กับข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์แสวงหาที่จะใช้ชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ และทำให้พระองค์ปลาบปลื้มใจ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์และครอบครัวในพระคริสต์ของข้าพระองค์ให้สร้างความแตกต่างในโลกนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น