اندیشه ها در مورد آیه امروز...

براى ما شوهران، در محبت جانبازانه مان هدفى وجود دارد و در هدف مان، جانبازى. ما از خودمان ميگذريم تا همسران مان را محبت نماييم. در اينجا مسيح نمونه ما است و او از همه چيز خود گذشت. هدف او؟ ما را در نظر خدا زيبا و پاك گرداند. انگيزه ما نيز متقابلن اينست كه با جانبازى و خلوص، حقوق خود را تسليم نماييم تا همسران خويش را بركت داده و آنها را دوست بداريم. همچنانكه پولس در افسسيان٢١:٥ بما يادآورى ميكند ما نيز بايد اطاعت كنيم ولى اين بمعناى ضعف شخصيت ما نيست، بلكه معنيش خدمت و جانبازى است تا بركت و جلال از آن عيسى شود.

Thoughts on Today's Verse...

For husbands, there is sacrificial love in our purpose and purpose in our sacrifice. We give up ourselves to love our wives. Jesus is our example here, and he gave up everything. His purpose? To make us holy and beautiful to God. Our motives are to be equally as sacrificial and pure in surrendering our rights to bless and love our wives. As Paul reminds us in Ephesians 5:21, we too are to submit, but this does not mean spinelessness, it means service and sacrifice to bless and bring glory to Christ.

دعای من

ای خدای قدوس، به خانواده های ما کمک کن تا پر از محبت باشند و میخواهم که امروز این در خانواده من و با من آغاز شود. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy God, help our families to be full of love and may this begin with me, today, in my family. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسسیان ۲۵:۵-۲۶

نظرات