اندیشه ها در مورد آیه امروز...

براى ما شوهران، در محبت جانبازانه مان هدفى وجود دارد و در هدف مان، جانبازى. ما از خودمان ميگذريم تا همسران مان را محبت نماييم. در اينجا مسيح نمونه ما است و او از همه چيز خود گذشت. هدف او؟ ما را در نظر خدا زيبا و پاك گرداند. انگيزه ما نيز متقابلن اينست كه با جانبازى و خلوص، حقوق خود را تسليم نماييم تا همسران خويش را بركت داده و آنها را دوست بداريم. همچنانكه پولس در افسسيان٢١:٥ بما يادآورى ميكند ما نيز بايد اطاعت كنيم ولى اين بمعناى ضعف شخصيت ما نيست، بلكه معنيش خدمت و جانبازى است تا بركت و جلال از آن عيسى شود.

دعای من

ای خدای قدوس، به خانواده های ما کمک کن تا پر از محبت باشند و میخواهم که امروز این در خانواده من و با من آغاز شود. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات