இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

புருஷர்களுக்கு, நமது நோக்கத்தில் தியாக அன்பும், தியாகத்தில் நோக்கமும் இருக்கிறது. நம் மனைவிகளை நேசிப்பதற்காக நாம் நம்மை விட்டுக்கொடுக்கிறோம். இயேசு இங்கே நமக்கு முன்மாதிரி, அவர் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டார். அவரது நோக்கம்? தேவனுக்கு நம்மைப் பரிசுத்தமாகவும் அழகாகவும் ஆக்குவதற்காக. நம் மனைவிகளை ஆசீர்வதிப்பதற்கும் நேசிப்பதற்கும் நமது உரிமைகளை விட்டுக்கொடுப்பதில் சமமாக தியாகம் மற்றும் பரிசுத்தத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் நோக்கங்கள். எபேசியர் 5:21-ல் பவுல் நமக்கு நினைவூட்டுவது போல, நாமும் எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும், ஆனால் இது முதுகெலும்பின்மையைக் குறிக்காது, இது கிறிஸ்துவை ஆசீர்வதிப்பதற்கும் மகிமைப்படுத்துவதற்கும் சேவை மற்றும் தியாகத்தைக் குறிக்கிறது.

என்னுடைய ஜெபம்

பரிசுத்த தேவனே , எங்கள் குடும்பங்கள் அன்பினால் நிறைந்திருக்க உதவுங்கள், இது என்னுடன், இன்று, என் குடும்பத்தில் தொடங்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change