اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مخفیگاهی وجود ندارد که انسان بتواند در آنجا خودش را از خدا قایم کند، اما برای آنانیکه با رغبت و شادی در جستجوی او هستند، آرامش، قدرت و امید در شناخت حضور دائمی او با ما وجود دارد.

دعای من

اِلشادایْ، خدای کوهها، سرچشمه قدرت من باش در حالیکه در جستجوی حضورت هستم. من حضورت را در تمام کارهایم و هر جا که بروم، تشخیص میدهم. لطفن، نه تنها به برکت دادن من ادامه بده، بلکه مرا برای رساندن برکت به دیگران در نام خودت بکار گیر. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات