اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به تلخیها چسبیدن و کینه ها را زنده نگاه داشتن، کاری تحلیل برنده است. باعث میشود که برای برکت دادن به دیگران، برای پرستش خدا، یا لذت بردن از زندگی، انرژی کمی داشته باشی. تنها راه غلبه بر یک دل تلخ نسبت به دیگران این است که بطور فعال آنها را دوست داشته و با روشهای مبارک ساختن زندگیهای شان، ایشان را خدمت بکنی. اگر ما نمیتوانیم و نمیخواهیم این کار درست را که بنظرمان کار سختی است انجام دهیم، سعی کنیم آنرا به این دلیل انجام دهیم که ما خدا را میشناسیم و خواهان خشنودی او هستیم!

دعای من

پدر نور، عشق و رحمت، لطفن هر نوع بدگمانی یا خشنودی از افتادن اطرافیان را از دلم بردار. در عوض، کمکم کن تا آزاد کننده باشم تا غفلت کننده. من خواهان فیض تو هستم تا در دوستی و رفاقت من دیده شود. بنام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change