ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చేదును పట్టుకుని, పగను సజీవంగా ఉంచుకోవడం మీ పనిని తినేస్తుంది. ఇది ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి, దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి లేదా జీవితాన్ని ఆనందించడానికి మీ తక్కువ శక్తిని మిగులుస్తుంది . ఇతరుల పట్ల ఉన్న చేదు హృదయాన్ని అధిగమించడానికి ఏకైక మార్గం వారిని చురుకుగా ప్రేమించడం మరియు వారి జీవితాలను ఆశీర్వదించే మార్గాల్లో సేవ చేయడం. ఇది సరైన పని అని భావించడం కష్టం కాబట్టి మనం దీన్ని చేయలేకపోతున్నాము. మనకు దేవుని గురించి తెలుసు మరియు ఆయనను సంతోషపెట్టాలని కోరుకుంటున్నాము కాబట్టి మనం దీన్ని చేస్తాము!

నా ప్రార్థన

వేలుగు , ప్రేమ మరియు దయగల తండ్రి, దయచేసి నా హృదయం నుండి ఏదైనా విరక్తిని లేదా నా చుట్టూ ఉన్నవారు పడిపోవడం చూసి నాకు కలుగు ఆనందాన్ని తొలగించండి. బదులుగా, నిర్లక్ష్యం చేసేవాడిగా కాకుండా రక్షకునిగా ఉండటానికి నాకు సహాయం చేయండి. నా స్నేహంలో నీ అనుగ్రహం కనిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change