اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی بما گفت که آنچه درون دل ما است نهایتن و بتدریج در زندگی اجتماعی ما راه پیدا میکند. عاقل مرد بزرگ امثال بما گفت که دل خود را به حفظ تمام نگاه دار زیرا که سرچشمه حیات ما است. ارمیا از ما میخواهد که اینرا بدانیم که خدا دل ما را میشناسد. در «هارت لایت»(همین سایتی که «آیه روز» در آن نوشته میشود) تأکید ما بر اهمیت آن چیزی است که بدرون دل ما داخل میشود زیرا براستی بر آنچه که در اندرون ما میگذرد، تأثیر گذار است. خدا را به کارها و اندیشه هایتان، خواندن و تماشا کردن و شنیده هایتان دعوت کنید. از او بخواهید تا فریبکاری را از میان بردارد و به شما کمک کند تا ببینید که آنکاری را که انجام میدهید ارزش صرف اینهمه وقت و توجه را دارد یا نه.

Thoughts on Today's Verse...

Jesus told us that what is in our heart ultimately works its way out into our public life. The great wise man of Proverbs told us to guard our heart because it is the well spring of our life. Jeremiah wants us to know that God knows our heart. At Heartlight, we want to stress the importance of what goes into our hearts because it really makes a difference in what goes on inside our heart. Invite the Lord into what you do and think and read and watch and hear. Ask him to remove deceit and help you see if what you are doing is really worthy of your time and interest.

دعای من

ای پدر عادل، لطفن کمکم کن تا از دلم مواظبت کنم و بحد کافی عاقل باشم که نگذارم چیزهایی داخل آن شوند که توجه و سرسپردگی مرا بتو بدزدند. من میخواهم که کاملن پاک و خالص باشم. لطفن مرا تفتیش کن و یاریم ده تا هر چیزی را که مانع از سرسپردگی من بتو میشود و یا باعث تباهی تأثیرگذاری من بر دیگران میشود تا به سوی تو برنگردند، از میان برداشته شود. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Righteous Father, please help me guard my heart and be wise enough not to place things into it that would rob it of its devotion to you. I want to be pure through and through. Please search me and help me remove everything that would steal my devotion from you and that would ruin my influence with others for you. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ارمیا ۹:۱۷-۱۰

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change