اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی بما گفت که آنچه درون دل ما است نهایتن و بتدریج در زندگی اجتماعی ما راه پیدا میکند. عاقل مرد بزرگ امثال بما گفت که دل خود را به حفظ تمام نگاه دار زیرا که سرچشمه حیات ما است. ارمیا از ما میخواهد که اینرا بدانیم که خدا دل ما را میشناسد. در «هارت لایت»(همین سایتی که «آیه روز» در آن نوشته میشود) تأکید ما بر اهمیت آن چیزی است که بدرون دل ما داخل میشود زیرا براستی بر آنچه که در اندرون ما میگذرد، تأثیر گذار است. خدا را به کارها و اندیشه هایتان، خواندن و تماشا کردن و شنیده هایتان دعوت کنید. از او بخواهید تا فریبکاری را از میان بردارد و به شما کمک کند تا ببینید که آنکاری را که انجام میدهید ارزش صرف اینهمه وقت و توجه را دارد یا نه.

دعای من

ای پدر عادل، لطفن کمکم کن تا از دلم مواظبت کنم و بحد کافی عاقل باشم که نگذارم چیزهایی داخل آن شوند که توجه و سرسپردگی مرا بتو بدزدند. من میخواهم که کاملن پاک و خالص باشم. لطفن مرا تفتیش کن و یاریم ده تا هر چیزی را که مانع از سرسپردگی من بتو میشود و یا باعث تباهی تأثیرگذاری من بر دیگران میشود تا به سوی تو برنگردند، از میان برداشته شود. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات