اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر فكر كنيم كه محبت خدا نسبت به ملتها با عيسى و مأموريت بزرگ او آغاز شد، در اشتباه هستيم. آيا موعظه يونس را براى نجات دشمن بزرگ اسرائيل، نينوى بياد داريد؟ آيا روت را بياد داريد، بيگانه اى كه به سلسله پادشاهى داود و نهايتن عيسى مسيح پيوند خورد؟ خدا همه ملتها را دوست دارد و ميخواهد كه آنها را در فيض خودش سهيم كند. ما بعنوان مسيحيان، نمك و نور او هستيم. ما اينجا هستيم تا همه ملتها را تحت تأثير قرار داده و آنها را دعوت كنيم كه بسوى پدرى كه براستى آنها را دوست دارد برگردند.

دعای من

اى خداى قدوس، در دل من شوقى عظيمتر برانگيز تا محبتت را با جهانيان درميان گذارم. دعايم اينست كه زندگيم، پولم، و مسئوليتهايم بكار گرفته شوند تا در سراسر جهان بخش اعظمى از كار تو انجام شود. لطفن تلاشهاى آن كسانيرا كه به فرهنگ ديگرى غير از خودشان انجيل عيسى را بشارت ميدهند بركت بده. در نام عيسى دعا ميكنم . آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات