اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در ٦ روز كار آفرينش خويش را به اتمام رسانيد. او با كلام قدرتمند خويش آنرا نگه ميدارد. او هنوز بر روى ما و در ما كار ميكند و او به انجام دادن اراده اش در ما ادامه خواهد داد تا هنگاميكه عيسى براى بردن ما به خانه بازگردد!

Thoughts on Today's Verse...

God finished his creation work in the world in 6 days. He sustains it with his powerful word. He is still working on us and in us and he will continue to work his will in us to his glory (see Philippians 2:12-13) until Christ comes to take us home!

دعای من

پدر، تو را ميستايم زيرا تو در زندگى من كار ميكنى. من اعتراف ميكنم به زمانهايى كه بنظرم تو نزديكم نبودى، اما من با نگاه كردن به لحظات حساس زندگيم ميتوانم اثر انگشت تو و فيض ترا ببينم كه مرا بسوى جايگاهى كه امروز هستم، رهبرى ميكند. پدرعزيز، لطفن حضورت را با قدرتى بيشتر در زندگيم آشكار بساز درحاليكه اراده تو را ميطلبم و زندگيم را براى جلال تو به تو ميسپارم. در نام عيسى خداوند خويش دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Thank you Father, for being at work in my life. I confess that at times you seem distant, but looking back over the crucial moments of my life, I can see your fingerprints and your grace leading me to where I am today. Dear Father, please make your presence even more powerfully known in my life as I seek your will and commit to live to your glory. In the name of Jesus my Lord I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of فیلیپیان۶:۱

نظرات