ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงสร้างโลกเสร็จสิ้นในหกวัน และให้โลกดำรงอยู่ได้ด้วยพระคำอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ พระองค์ยังคงทำงานกับเราและในเรา และพระองค์จะยังคงทำงานในเราตามความต้องการของพระองค์เพื่อสง่าราศีของพระองค์ (ฟิลิปปี 2:12-13) จนกว่าพระคริสต์จะมาพาเรากลับบ้าน!

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ทำงานในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสารภาพว่ามีบางครั้งที่ดูเหมือนพระองค์อยู่ห่างไกล แต่พอย้อนกลับไปมองช่วงที่เกิดวิกฤตในชีวิต ข้าพเจ้าก็เห็นฝีพระหัตถ์และพระคุณของพระองค์ ที่นำข้าพเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้ ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงพระองค์อย่างชัดเจนยิ่งๆขึ้นตอนที่ข้าพเจ้าพยายามแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์และตั้งใจที่จะใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change