اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا در ٦ روز كار آفرينش خويش را به اتمام رسانيد. او با كلام قدرتمند خويش آنرا نگه ميدارد. او هنوز بر روى ما و در ما كار ميكند و او به انجام دادن اراده اش در ما ادامه خواهد داد تا هنگاميكه عيسى براى بردن ما به خانه بازگردد!

دعای من

پدر، تو را ميستايم زيرا تو در زندگى من كار ميكنى. من اعتراف ميكنم به زمانهايى كه بنظرم تو نزديكم نبودى، اما من با نگاه كردن به لحظات حساس زندگيم ميتوانم اثر انگشت تو و فيض ترا ببينم كه مرا بسوى جايگاهى كه امروز هستم، رهبرى ميكند. پدرعزيز، لطفن حضورت را با قدرتى بيشتر در زندگيم آشكار بساز درحاليكه اراده تو را ميطلبم و زندگيم را براى جلال تو به تو ميسپارم. در نام عيسى خداوند خويش دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات