اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر شما نشانی خانه عیسی را در شهر ناصره در سال بیستم پس از میلاد میدانستید، میتوانستید به آن خانه رفته و بگویید٫«خدا در اینجا زندگی میکند!» در حالیکه آموزه یا داکترین عیسی بعنوان خدای کامل و انسان کامل، فهم کامل آن تقریبن ناممکن است ــ خدای کامل خود را از همه امتیازات الهی اش محروم نمود( فیلیپیان ۵:۲-۷)، این آموزه در عین حال حقیقت بینظیر فیض خدا را شامل میشود. خدا انتخاب کرد که مثل ما شود چون ما نمیتوانستیم همچون او باشیم. خدا به نزد ما آمد زیرا ما نمیتوانستیم پیش او به عالم بالا رویم. در عیسی، خدا با تمام پری و کمال خویش به نزد ما آمد تا ما بتوانیم در او کامل باشیم.

دعای من

خدای قادر مطلق، من اِذعان میدارم که تو بسیار بزرگتر از فهم من هستی. علاوه بر شگفتی و توانمندی و بزرگی تو، تو از ذهن من بزرگتر هستی بحدی که نمیتواند تو را درک کند. و فیض تو، ای خدا، مرا به شگفت می آورد. تو را میستایم زیرا عیسی را فرستادی تا من بتوانم بشناسمت و نیز بتوانم از آمرزش گناهان بهره مند شوم. تو را میستایم برای فرستادن عیسی تا بتوانم به نزد تو به منزل آیم و تا ابد زنده بمانم. سپاسگزارم ای عیسی، زیرا تو برای رهایی من و بازگردانیدن من بسوی پدر آمدی تا من بتوانم بوسیله تو با وی سخن گویم. در نام تو ای عیسی، و بخاطر فیضت، در حضور پدرمان با دلیری دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات