اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نام ديگرى در زير آسمان وجود ندارد كه بتواند ما را نجات دهد(اعمال١٢:٤). هنگاميكه ما بنزد ساير انسانها اقرار كنيم كه عيسى را ميشناسيم، ميتوانيم مطمئن باشيم كه او نيز بنزد پدر آسمانى اقرار خواهد كرد كه ما را ميشناسد. عيسى مسيح پسر خدا، نجات دهنده و خداوند ما است. ما شايد تمام جاذبه الهياتى كه در پس اين لغات نهفته است را بدانيم— همانطور كه پطرس نميدانست هنگاميكه عيسى را بعنوان مسيح اقرار كرد— اما ما ميتوانيم خود را به شناخت و پيروى او بسپاريم تا زمانيكه به شناخت بيشترى برسيم. عيسى از ما ميخواهد كه دلهايمان را در برابر خداوندى او بگشاييم و سَفَرى به مقصد شناخت كامل و تجربه نمودن او را آغاز نماييم.

Thoughts on Today's Verse...

There is no other name under heaven that can save us (Acts 4:12). We are to confess Jesus before men, knowing that when we do, we can be sure he will confess us before the Father in heaven. Jesus Christ is the Son of God, our Savior and Lord. We may not know all the theological gravity behind those words — after all, Peter didn't when he confessed Jesus as Christ — but we can make a commitment to know him and follow him until we do know more. Jesus asks us to open our hearts to his lordship and begin the journey toward fuller knowledge and experience of him.

دعای من

خداى زنده و پدر قدوس، من ايمان دارم كه توعيسى، پسرت را فرستادى تا مرا برهاند. من پيش تو اقرار ميكنم كه خداوندى عيسى را براى زندگيم خواهانم زيرا بر اين باورم كه او پسر تو و رهاننده من است. اين دعا را بوسيله پسرت، مسيح موعود در كتاب مقدس و در نام او تقديمت ميكنم. آمين.

My Prayer...

Living God and Holy Father, I believe you sent Jesus as your Son to save me. I confess to you that I want Jesus to be Lord of my life because I believe him to be your Son and my Savior. It is through your Son, the Christ promised in Scripture, and in Jesus' name that I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۱۵:۱۶-۱۶

نظرات