اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نام ديگرى در زير آسمان وجود ندارد كه بتواند ما را نجات دهد(اعمال١٢:٤). هنگاميكه ما بنزد ساير انسانها اقرار كنيم كه عيسى را ميشناسيم، ميتوانيم مطمئن باشيم كه او نيز بنزد پدر آسمانى اقرار خواهد كرد كه ما را ميشناسد. عيسى مسيح پسر خدا، نجات دهنده و خداوند ما است. ما شايد تمام جاذبه الهياتى كه در پس اين لغات نهفته است را بدانيم— همانطور كه پطرس نميدانست هنگاميكه عيسى را بعنوان مسيح اقرار كرد— اما ما ميتوانيم خود را به شناخت و پيروى او بسپاريم تا زمانيكه به شناخت بيشترى برسيم. عيسى از ما ميخواهد كه دلهايمان را در برابر خداوندى او بگشاييم و سَفَرى به مقصد شناخت كامل و تجربه نمودن او را آغاز نماييم.

دعای من

خداى زنده و پدر قدوس، من ايمان دارم كه توعيسى، پسرت را فرستادى تا مرا برهاند. من پيش تو اقرار ميكنم كه خداوندى عيسى را براى زندگيم خواهانم زيرا بر اين باورم كه او پسر تو و رهاننده من است. اين دعا را بوسيله پسرت، مسيح موعود در كتاب مقدس و در نام او تقديمت ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات