اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عشق عيسى به كودكان در دوره اى كه به آنان توجه وافرى نميشده، يادآورى قدرتمند است. اين يادآور محبت خداست در حق آنانيكه جهان طردشان كرده يا با آنها بدرفتارى نموده است. ما خوانده شده ايم تا آنانيرا كه منفور، فراموش شده، آسيب ديده، و محروم از توجه بوده اند محبت كنيم. چرا؟ زيرا اين همان وضعيت قوم اسرائيل در مصر و وضعيت عيسى در جلجتا و وضعيت ما در زمانيكه در فيض بسر نميبرديم، بود(روميان ٦:٥-١١). ما چطور ادعا ميكنيم كه نجات را ميشناسيم و آنرا با نيازمندان به فيض درميان نميگذاريم؟ ما چطور ميتوانيم ادعا كنيم كه شاگردان عيسى هستيم و آنانيرا كه جهان از ياد برده است، محبت نمى نماييم؟

Thoughts on Today's Verse...

Jesus' love for children in an age when they weren't highly regarded is a powerful reminder. It is a reminder of God's love for what the world often abuses or abandons. We are called to love the unloved, the forgotten, the abused and neglected. Why? Because that is what Israel was in Egypt and that is what Jesus was at Calvary and that is what we were without grace (Romans 5:6-11). How can we claim to know salvation and not share it with others who need that grace!? How can we claim to be Jesus' disciples and not show love for those the world forgets?

دعای من

پدر، ميخواهم كه والدى همچون تو باشم— والدى پاك و مهربان با فرزندان خودم و والدى ملايم با فرزندان فراموش شده امروز.

My Prayer...

Father, I want to be more of a parent like you — a holy and loving parent to my own children and a tender parent to the forgotten children of today. Help me not only to be aroused by the neglect and abuse children suffer in my world, but to be moved to act in ways that bless them. In the name of Jesus, the great lover of all children I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۱۴:۱۹

نظرات