اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی ما، خنثی نخواهد بود. ما یا دیگران را از خدا دور میکنیم یا به آنها نشان میدهیم که مؤمن بودن وفاداری به خدا مهم است. بیایید امروز تلاشمان را بکنیم تا در تمام کارها و گفتار خویش، با نور پاکی و فیض الهی بدرخشیم.

Thoughts on Today's Verse...

Our life will not be neutral. We will either point others away from God or show them that allegiance to God is important. Let's make an intentional effort today to shine the light of God's holiness and grace in all we do and say.

دعای من

خدایا، دعایم اینست که سخنان دهانم،‌ کارهای زندگیم و تأثیر آنها،‌ قدوسیت و فیض تو را به دیگران نشان دهد و آنها را به سوی بزرگی و توان تو رهبری فرماید. در نام عیسی. آمین.

My Prayer...

O God, may the words of my mouth, the actions of my life, and the influence of my deeds show others your holiness and grace and lead them to acknowledge your majesty and might. In Jesus name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۱۴:۵-۱۶

نظرات