اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا تا بحال به اين فكر كرده ايد كه چند دوست بالقوه خوب را بخاطرقضاوت در مورد اولين تأثيرشان بر شما از دست داده ايد؟ من از اين درشگفتم كه چطور ندرتن اولين تأثير ميتواند از جوهر شخص ديگرى بما بگويد. ما برايتى نميتوانيم بطور مناسبى، مردم را ارزيابى كنيم مگر اينكه در روز داورى، خدا آنچه را كه در دلهاى آدميان براستى ميگذرد، آشكار سازد. آيا فكر نميكنيد كه ما بايد به آنها فرصت دهيم تا قبل از هر نوع تصميمى در مورد ايشان، آنها هر آنچه در دل دارند را آشكار بسازند؟ بياييد ظاهربين نباشيم!

Thoughts on Today's Verse...

Have you ever wondered how many potentially good friends you may have lost simply by judging them on your first impression of them? I'm amazed at how the first impression very seldom tells us much of substance about another person. We're not really going to be able to evaluate people properly until the Lord reveals at judgment what is really in their hearts. Don't you think that we should give them time to reveal what is in their hearts before we make a decision about them?! Let's don't just look on the outward appearance!

دعای من

پدر، تو تنها از دل هر كس آگاهى. لطفن كمكم كن تا بيش از پيش با ديگران صبور باشم پيش از اينكه در مورد آنان اظهار عقيده بكنم . لطفن بمن چشمانى بده كه همچون عيسى ايشانرا ببينم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Father, you alone know each heart. Please help me be more patient with others before forming an opinion about them. Please give me eyes to see them as Jesus does. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول سموئيل ٧:١٦

نظرات