اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا تا بحال به اين فكر كرده ايد كه چند دوست بالقوه خوب را بخاطرقضاوت در مورد اولين تأثيرشان بر شما از دست داده ايد؟ من از اين درشگفتم كه چطور ندرتن اولين تأثير ميتواند از جوهر شخص ديگرى بما بگويد. ما برايتى نميتوانيم بطور مناسبى، مردم را ارزيابى كنيم مگر اينكه در روز داورى، خدا آنچه را كه در دلهاى آدميان براستى ميگذرد، آشكار سازد. آيا فكر نميكنيد كه ما بايد به آنها فرصت دهيم تا قبل از هر نوع تصميمى در مورد ايشان، آنها هر آنچه در دل دارند را آشكار بسازند؟ بياييد ظاهربين نباشيم!

دعای من

پدر، تو تنها از دل هر كس آگاهى. لطفن كمكم كن تا بيش از پيش با ديگران صبور باشم پيش از اينكه در مورد آنان اظهار عقيده بكنم . لطفن بمن چشمانى بده كه همچون عيسى ايشانرا ببينم. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات