اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس به دو دلیل از سخاوت کلیساهای مکادونیه در رابطه با کار خداوند، متعجب بود. نخست، آنها بسیار فقیر بودند و چیز زیادی برای قسمت کردن نداشتند. دوم، بجای اینکه دارایی شان را از آن خودشان بدانند، آنها خودشان را به خداوند و سپس به خادمین خداوند که از آنها برای خدمت نمودن به سایرین تقاضای کمک کرده بودند، سپردند. نمونه ایشان برای ما یادآور بزرگی است از اینکه ما چگونه باید در کمک به نیازمندان عمل کنیم.

دعای من

ای پدر عادل و خدای قدوس، مرا ببخش برای اینکه در رابطه با دارایی ای که تو با سخاوت به من داده ای، خودخواهانه رفتار کرده ام. من میخواهم که دل و زندگی ام را کاملن به تو تقدیم کنم، و هیچ چیزی را از اراده تو باز ندارم، خواهش من این است که کمکم کنی تا بدانم بهترین روش استفاده از برکاتی که به من سپرده ای چیست. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات