اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دلیل و انگیزه ما برای اعمال و رفتارمان چیست؟ افتادن در دام انجام اعمال مذهبی خیلی راحت است و این باعث می شود که ما به نظر دیگران خوب باشیم. و این حتی وقتی که فرهنگ نسبت به ایمان ما واکنشی منفی نشان میدهد٬ صادق است. اطرافیان مسیحی ما و آنانیکه از ایمان ما باخبرند٬ تبدیل به نشانه های تیراندازی رفتاری ما میشوند. ما درحالیکه می خواهیم بر هریک از اطرافیانمان تأثیری نیکو داشته باشیم٬ هرگز نباید تصمیم گیریهایمان در خدمات روحانی بر این پایه باشد که دیگران ما را ببینند و بخاطرش به ما احترام بگذارند. هدف ما باید تکریم نمودن خدا و برکت دادن به دیگران باشد!

Thoughts on Today's Verse...

Why do we do the things we do? What is the motivation for our behavior? It's so easy to fall into the trap of doing religious things so we will look good to others. This is true even when culture reacts negatively to our faith. Those around us who know about our faith and the Christians around us become the target of our behavior. While we do want to have the right kind of influence on everyone around us, we must never make our decisions about spiritual service on the basis of being seen by others to be honored because of it. Our goal must be to honor God and bless others!

دعای من

خدای قادر مطلق٬ لطفأ دل مرا از هر انگیزه دروغین مصفا کن و کمکم کن تا دیگران را بر اساس نیازشان خدمت کنم و تمایل من این باشد که تو را در یاری رساندن به آنان جلال دهم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, please purify my heart of any false motivation and help me serve others based on their need and my desire to honor you in helping them. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی۱:۶

نظرات