اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دلیل و انگیزه ما برای اعمال و رفتارمان چیست؟ افتادن در دام انجام اعمال مذهبی خیلی راحت است و این باعث می شود که ما به نظر دیگران خوب باشیم. و این حتی وقتی که فرهنگ نسبت به ایمان ما واکنشی منفی نشان میدهد٬ صادق است. اطرافیان مسیحی ما و آنانیکه از ایمان ما باخبرند٬ تبدیل به نشانه های تیراندازی رفتاری ما میشوند. ما درحالیکه می خواهیم بر هریک از اطرافیانمان تأثیری نیکو داشته باشیم٬ هرگز نباید تصمیم گیریهایمان در خدمات روحانی بر این پایه باشد که دیگران ما را ببینند و بخاطرش به ما احترام بگذارند. هدف ما باید تکریم نمودن خدا و برکت دادن به دیگران باشد!

دعای من

خدای قادر مطلق٬ لطفأ دل مرا از هر انگیزه دروغین مصفا کن و کمکم کن تا دیگران را بر اساس نیازشان خدمت کنم و تمایل من این باشد که تو را در یاری رساندن به آنان جلال دهم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات