اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بدون روح القدس٬ ما فرزندان خدا نیستیم. بدون او٬ قدرت پاک کننده قربانی عیسی در ما کاملأ‌ عمل نمی کند. بدون روح خدا٬ ما نمیتوانیم خدا را آنطوری که می خواهد عبادت کنیم. پرستش ما باید «روح به روح» باشد و به نحوی انجام شود که خدا را خشنود سازد و بر طبق اراده او باشد.

Thoughts on Today's Verse...

Without the Spirit, we are not children of God. Without the Spirit, the cleansing power of Jesus' sacrifice would not be fully implemented in us. Without the Spirit, we cannot worship God in the ways he wants because God is Spirit. Our worship must be "Spirit to Spirit" and done in a way that pleases God and that is according to his will.

دعای من

خدای قدوس و قادر مطلق٬ می خواهم که یکی از پرستندگان تو باشم و تو را «روح به روح»‌ بپرستم. خواسته من این است که تو را با پرستشی منطبق بر اراده ات٬ جلال دهم و تو در همه زندگی ام و پرستش هایم٬ تجلیل یابی. در نام عیسی می طلبم. آمین.

My Prayer...

Holy and Almighty God, I want to be one of your worshipers. I want to worship you "Spirit to Spirit." I want to honor you by worshiping you according to your will. In all of my life and all of my praise, I want you to be honored. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۲۴:۴

نظرات