ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าไม่มีพระวิญญาณ เราก็ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้า ถ้าไม่มีพระวิญญาณ ฤทธิ์แห่งการชำระล้างที่มาจากการสละชีพของพระเยซู ก็จะไม่บรรลุผลในตัวเรา เท่าที่ควร ถ้าไม่มีพระวิญญาณ เราก็ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าในแบบที่พระองค์ต้องการ เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ การนมัสการของเราจะต้องเป็นแบบ "จิตวิญญาณสู่จิตวิญญาณ" และทำในแบบที่พระเจ้าพอใจและเป็นไปตามใจพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และมีฤทธิ์ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าต้องการที่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่นมัสการพระองค์ ข้าพเจ้าต้องการที่จะนมัสการพระองค์ด้วย "จิตวิญญาณสู่จิตวิญญาณ" ข้าพเจ้าต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการนมัสการพระองค์ ตามแบบที่พระองค์ต้องการ ข้าพเจ้าอยากถวายเกียรติให้กับพระองค์ ทั้งชีวิตและคำสรรเสริญทั้งสิ้นของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น