ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆత్మ లేకుండా, మనము దేవుని పిల్లలము కాదు. ఆత్మ లేకుండా, యేసు త్యాగము వలన వచ్చు ప్రక్షాళన శక్తి మనలో పూర్తిగా అమలు చేయబడదు. ఆత్మ లేకుండా, దేవుడు ఆత్మ అయినందున మనం ఆయన కోరుకున్న మార్గాల్లో ఆరాధించలేము. మన ఆరాధన "ఆత్మ తో ఆత్మ" గా ఉండాలి మరియు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే విధంగా చేయాలి మరియు అది అతని ఇష్టానికి అనుగుణంగా ఉండాలి.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నేను మీ ఆరాధకులలో ఒకరిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నేను నిన్ను "ఆత్మ తో ఆత్మని" ఆరాధించాలనుకుంటున్నాను. నీ ఇష్టానికి అనుగుణంగా నిన్ను ఆరాధించడం ద్వారా నిన్ను గౌరవించాలనుకుంటున్నాను. నా జీవితంలో మరియు నా స్తుతులతో , మీరు గౌరవించబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు