اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من همواره عاشق موسيقى بوده ام. تا به امروز، سرودها به من كمك كرده اند تا بيشترين بخشى از وجودم را كه به خدا تسليم كرده ام، باز شود. آنها بمن كمك ميكنند تا ستايش و عشقم را نسبت به خدا ابراز كنم. اما به قول مزمورنويس، در شب، بخصوص شبهايى كه خوابيدن سخت است، سرود او با من است.

Thoughts on Today's Verse...

I have always loved music. To this day, songs help unlock the part of me that is most yielded to God. It helps me declare my love for him and my praise to him. But as the psalmist says, his song is with me at night, especially on those nights when sleep is hard to come by. Even when I can't remember what I dreamed in the night, I often awaken to a praise song that had been sung over me, with me, and by me in my sleep — "at night his song is with me — a prayer to the God of my life ... the Lord [who] directs his love" to me!

دعای من

اى خداى زندگى من، تو را بخاطر موسيقى و سرودها ميستايم. سپاسگزارم از اينكه چيزهاى خوب بسيارى بمن داده اى كه ميتوانم با شادى در موردشان سرود بخوانم. تو را سپاس ميگويم زيرا بهنگام سرود خواندن به نواى دل من گوش فرا ميدهى تا به كلمات يا ملودى آن سرود. اى پدر گرامى، مشتاق آن روزى هستم كه تو بسرايى و من به مرورهاى آسمانى گرداگرد تخت تو بپيوندم. تا آنزمان، زندگيم را از سروده ات پر بساز. اينرا بوسيله عيسى ميخواهم. آمين.

My Prayer...

O God of my life, thank you for music and song. Thank you for giving me so many good things to sing joyfully about. Thank you for hearing my heart when I sing and not just my words and the song's melody. I long, dear Father, for the day I get to hear you sing and I join the heavenly chorus around your throne. Until then, fill my life with your song. Through Jesus' name I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ٨:٤٢

نظرات