ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను ఎప్పుడూ సంగీతాన్ని ఇష్టపడతాను. ఈ రోజు వరకు, పాటలు దేవునికి ఎక్కువగా లొంగిపోయే నాలోని భాగాన్ని తెరవడానికి నాకు సహాయపడతాయి. ఇది అతని పట్ల నా ప్రేమను మరియు నా ప్రశంసలను అతనికి తెలియజేయడానికి నాకు సహాయపడుతుంది. కానీ కీర్తనకర్త చెప్పినట్లుగా, అతని పాట రాత్రిపూట ముఖ్యంగా నిద్ర రావడం కష్టంగా ఉన్న రాత్రులలో నాతో ఉంటుంది . రాత్రి నేను కలలుగన్నదానిని నేను గుర్తుపట్టలేనప్పుడు కూడా, నేను తరచుగా నాపై, నాతో మరియు నా నిద్రలో పాడిన మహిమ పాటకు మేల్కొంటు వుంటాను - "రాత్రి అతని పాట నాతో ఉంది - ప్రార్థన నా జీవితం యొక్క దేవుడు ... తన ప్రేమను నాకు కనపరచు నా ప్రభువు"!

నా ప్రార్థన

నా జీవితమునకు దేవా, సంగీతం మరియు పాటకు ధన్యవాదాలు. ఆనందంగా పాడటానికి నాకు చాలా మంచి విషయాలు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. నా పదాలు మరియు పాట యొక్క మెలోడీ మాత్రమే కాకుండా నేను పాడినప్పుడు నా హృదయాన్ని విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు పాడటం వినడానికి మరియు మీ సింహాసనం చుట్టూ నేను పరలోకపు బృందగానంలో చేరాలని నేను ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను. అప్పటి వరకు నీ పాటతో నా జీవితాన్ని నింపు. యేసు నామము ద్వారా నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు