اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من از مکانی که شما در آن زندگی می کنید٬ چندان خاطر جمع نیستم٬ اما جایی که خودم زندگی می کنم شدیداً گرم است. هر نوشیدنی خنک و گوارا خیلی می چسبد. اگر شما در زمان برداشت محصول کار کرده باشید و کلی خاک و ذرّات گیاهی خورده باشید و زیر پیراهن تان خیس عرق شده باشید٬ می دانید که چقدر یک لیوان آب خنک به گلوی خشک شده تان تازگی می دهد و یک دوش آب به بدن چسبنده تان حال میدهد. اما خدا می گوید وقتی که ما برای همدیگر و برای او٬ رسولانی قابل اعتماد هستیم٬ به مراتب بهتر از یک نوشیدنی خنک در یک روز گرم طاقت فرساست. آیا اخیراً پیام استاد٬ عشق و فیض او را با کسی درمیان گذاشته اید؟ یا مهربانی او را به کسی نشان داده اید؟ بیایید مشغول تازه کردن جان خداوند خود بشویم با برکت دادن دیگران از طریق انجیلش!

Thoughts on Today's Verse...

I'm not sure where you are located, but it's been blistering hot where I am. Anything cool and refreshing sounds incredibly wonderful. If you've ever worked a harvest and gotten the dust, plant fragments, and sweat up under your shirt, you know how refreshing a cool glass of water is to your parched throat and a cold shower is for your sticky body. But God says that when we are trustworthy messengers for each other and for him, it is even better refreshment than a cool drink on a hot, tiring day. So how have you been doing with the Master's message lately? How committed are you to sharing his love, telling others of his grace, or demonstrating his kindness? Let's get busy being the coolness of snow at harvest time for our Lord and Master by blessing others with the good news of his love and grace!

دعای من

ای پدر آسمانی٬ مرا ببخش برای زمانیکه قابل اعتماد نیستم و شرمنده از عدم تعهد و سرسپردگی در برابر تو و پیام انجیلت. به من حکمت بده تا محبت٬ رحمت٬ فیض٬ و شخصیت تو را به اطرافیانم نشان داده و در میان بگذارم. باشد که امروز٬ گفتار و کردار من٬ تو را تازگی و جلال دهد! در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Forgive me, heavenly Father, when I am untrustworthy with your message, ashamed of showing my allegiance to you, or not excited about sharing your good news. Give me the courage and wisdom to demonstrate and proclaim your love, mercy, grace, and character to those around me. May my words and actions today bring you refreshment and glory! In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۱۳:۲۵

نظرات