اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من از مکانی که شما در آن زندگی می کنید٬ چندان خاطر جمع نیستم٬ اما جایی که خودم زندگی می کنم شدیداً گرم است. هر نوشیدنی خنک و گوارا خیلی می چسبد. اگر شما در زمان برداشت محصول کار کرده باشید و کلی خاک و ذرّات گیاهی خورده باشید و زیر پیراهن تان خیس عرق شده باشید٬ می دانید که چقدر یک لیوان آب خنک به گلوی خشک شده تان تازگی می دهد و یک دوش آب به بدن چسبنده تان حال میدهد. اما خدا می گوید وقتی که ما برای همدیگر و برای او٬ رسولانی قابل اعتماد هستیم٬ به مراتب بهتر از یک نوشیدنی خنک در یک روز گرم طاقت فرساست. آیا اخیراً پیام استاد٬ عشق و فیض او را با کسی درمیان گذاشته اید؟ یا مهربانی او را به کسی نشان داده اید؟ بیایید مشغول تازه کردن جان خداوند خود بشویم با برکت دادن دیگران از طریق انجیلش!

Thoughts on Today's Verse...

I'm not sure where you are located, but it's been blistering hot where I am. Anything cool and refreshing sounds wonderful. If you've ever worked a harvest and gotten the dust, plant fragments, and sweat up under your shirt, you know how refreshing a cool glass of water is to your parched throat and a shower is for your sticky body. But God says that when we are trustworthy messengers for each other and for him, it is even better refreshment than a cool drink on a hot tiring day. So how have you been doing with the Master's message lately? Shared his love? Told of his grace? Demonstrated his kindness? Let's get busy refreshing our Lord by blessing others with his Gospel!

دعای من

ای پدر آسمانی٬ مرا ببخش برای زمانیکه قابل اعتماد نیستم و شرمنده از عدم تعهد و سرسپردگی در برابر تو و پیام انجیلت. به من حکمت بده تا محبت٬ رحمت٬ فیض٬ و شخصیت تو را به اطرافیانم نشان داده و در میان بگذارم. باشد که امروز٬ گفتار و کردار من٬ تو را تازگی و جلال دهد! در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Forgive me, heavenly Father, when I am untrustworthy with your message or ashamed of showing my allegiance to you and your Gospel. Give me wisdom to demonstrate and communicate your love, mercy, grace, and character to those around me. May my words and actions today bring you refreshment and glory! In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۱۳:۲۵

نظرات