اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خیلی راحت می شود امنیت خودمان را بر اساس پول بنا کنیم٬ مگر نه؟ اما وقایع ناگوار در این جهان٬ فروپاشی های اقتصادی٬ قانون شکنی ها٬ و بلایای طبیعی می توانند بنیان امنیت ما را درهم بشکنند٬ مخصوصاً اگر ثروت زمینی یا چیزهای مادّی٬ اساس آنرا تشکیل داده باشد. اما اگر ما امیدمان به خداوند باشد٬ ما باید فراوانی برکات او را در این دنیا با اطرافیانمان قسمت کنیم و به این اطمینان برسیم که کسی یا چیزی نمیتواند مهمترین فرد زندگی مان را از ما بگیرد.

Thoughts on Today's Verse...

It is awfully easy to try to build our security around money, isn't it? But world catastrophes, economic collapses, embargoes, and natural disasters can wipe out the basis of our security if it is in earthly wealth or physical things. But if our hope is in God, we get to share the bounty of his blessings in the world around us and the assurance that what is most important in our life cannot be taken away from us.

دعای من

ای خدای مهربان و امین٬ متشکرم که تو تنها کسی هستی که من می توانم هویت٬ ارزشها٬ امید٬ امنیت٬ و آینده خویش را در او بیابم. تو مرا به جورهای مختلفی برکت داده ای٬ اما خواهش من این است که دستم را بگیری تا به تو اعتماد کنم نه به دارایی ها یا ثروتهای زمینی. تمام جلال و حرمت و ستایش از حال تا ابدالآباد از آن توست. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Faithful and loving God, I am so thankful that you are the one in whom I can find my identity, values, hope, security, and future. You have blessed me in so many ways, but please help as I'm working to put my trust in you and not in earthly wealth or possessions. To you belong all glory and praise, now and forever. In the name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تیموتائوس ۱۷:۶

نظرات