اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما ضرورت زیستن برای خدا را از دست میدهیم، کار ما به تلف کردن وقتمان ختم می شود! خدا برای ما نقشه ای دارد، همینطور برای دنیای ما و برای کلیسای خودش. بدون هدیه الهی« شمارش روحانی» (برشمردن روزهای عمرمان بدرستی)، ما هرگز آن حکمت و عقل را بدست نخواهیم آورد. پس ما چگونه به چنین هدیه ای دست پیدا خواهیم کرد؟ آن را بطلبید بدون اینکه شک کنید( یعقوب ۱: ۷-۵)! اعتماد کردن به خدا برای یافتن حکمت، تأثیر عظیمی بر ما و نحوه زندگی کردنمان دارد. بجای اینکه دلیری مان را از دست بدهیم، خدا به ما دلی سرشار از حکمت میدهد!

Thoughts on Today's Verse...

When we lose our sense of urgency to live for God, we end up wasting our time! God has a plan for us, for our world, and for his church. Without God's gift of "spiritual arithmetic" (numbering our days aright), we will never gain a heart of wisdom. So how do we get such a gift? Ask for it without doubting (James 1:5-7)! Trusting the Lord for wisdom has a huge effect on us and the way we conduct our lives. Rather than losing heart, God gives us a heart of wisdom!

دعای من

ای خدای قدوس و قادر مطلق، ای پادشاه تمام اعصار، تو بتنهایی در حکمت کامل، عدالت،‌و فیض ساکن هستی. لطفاً یاریم ده تا زمانها را در زندگی خودم و نقشی را که تو می خواهی تا من در این مرحله از سفرم ایفا کنم،‌ دریابم. من می خواهم که زندگیم تو را جلال دهد. در نام گرانقدر عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Holy and Almighty God, King of the Ages, you alone live in complete wisdom, justice, and grace. Please help me to know what time it is in my life and the role you want me to play at this stage of my journey. I want my life to be lived glorifying you. In Jesus' precious name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۱۲:۹۰

نظرات