ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราไม่เห็นว่าการอยู่เพื่อพระเจ้านั้นสำคัญ เราก็จะจบลงด้วยการเสียเวลา! พระเจ้าทรงมีแผนสำหรับเรา สำหรับโลกของเรา และสำหรับคริสตจักรของพระองค์ ถ้าไม่มีของประทานจากพระเจ้าด้าน "การคำนวณทางจิตวิญญาณ" (การช่วยเราให้รู้จักนับวันเวลาของเรา) เราก็จะไม่ได้รับใจแห่งสติปัญญา ดังนั้นเราจะได้รับของประทานนั้นอย่างไรครับ? ก็ให้เราขอโดยไม่ต้องสงสัย (ยากอบ 1: 5-7)! ไว้วางใจพระเจ้าเพราะสติปัญญามีผลอย่างมากต่อเราและวิธีที่เราดำเนินชีวิต แทนการท้อใจ พระเจ้าจะช่วยให้เรามีใจแห่งสติปัญญา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ กษัตริย์แห่งทุกยุคสมัย พระองค์ผู้เดียวที่มีปัญญา ความยุติธรรมและพระคุณที่บริบูรณ์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะรู้เวลาในชีวิตและบทบาทของข้าพระองค์ ที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์ทำในการเดินทางของข้าพระองค์ในตอนนี้ ข้าพระองค์ต้องการให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น